tiistai 17. syyskuuta 2013Osuuskunta TaiTava Häme säännöt

1 § Toiminimi
Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta TaiTava Häme

2 § Kotipaikka
Osuuskunnan kotipaikka on Hämeenlinna.

3 § Toimiala
Osuuskunnan tarkoituksena on toimia toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteistyöverkkona, joka tarjoaa jäsenille puitteita yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen. Osuuskunta toimii ensisijaisesti yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.

Osuuskunnan tehtävänä on tukea jäsentensä yleissivistystä, ammatillista kasvua, yrittäjämäistä toimintaa ja yrittäjyyttä sekä harjoittaa jäsentensä ammatin ja talouden tukemista seuraavilla aloilla

- humanistinen ja kasvatusala
- kulttuuriala
- yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
- luonnontieteiden ala
- tekniikan ja liikenteen ala
- luonnonvara- ja ympäristöala
- sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
- matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Osuuskunta voi harjoittaa kaikkiin edellä mainittuihin aloihin liittyvää
- palvelutoimintaa
- koulutus-, ohjaus-, opetus-, konsultointi- sekä julkaisutoimintaa
- tuotteiden suunnittelua ja valmistusta
- hankinta-, osto-, myynti- ja markkinointitehtäviä sekä tuonti- ja vientitehtäviä, edustuksia ja agentuureja
- tukku- ja verkkokauppaa.

Osuuskunta voi harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa. Osuuskunta voi ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista ja eettistä liiketoimintaa. Osuuskunnan palveluja voivat käyttää myös ei-jäsenet.

4 § Osuus ja osuusmaksu
Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella.

Osuusmaksu (osuuden nimellisarvo) on kolmekymmentä (30) euroa, joka jäsenen on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.


5 § Liittymismaksu
Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista.

6 § Ylijäämä
Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille seuraavia jakoperusteita yhdessä tai erikseen käyttäen: ylijäämäpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous.

7 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen
Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti jäsenluetteloon merkittyihin tai muuten osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin tai sähköisiä viestintävälineitä käyttäen hallituksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.

8 § Hallitus
Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita hallituksen jäsenmäärää vastaava määrä varajäseniä.

9 § Toiminimen kirjoittaminen
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden toimitusjohtajalle tai osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

10 § Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on 1.1. - 31.12.

11 § Osuuskunnan toimintaperiaatteet
Osuuskunnan hallitus määrittelee erilliset osuuskunnan toimintaperiaatteet.

12 § Avustukset
Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia.

13 § Muilta osin sovelletaan osuuskuntalakia.

Ei kommentteja: